لیست قیمت

 

 

قیمت اتاق ها(ریال) میهمانان داخلی میهمانان خارجی
اتاق یک تخته 2000000 2000000
اتاق دو تخته 2800000 2800000
اتاق سه تخته 3800000 3800000
تخت اضافه 500000 500000